C++

52张牌


有52张牌,使它们全部正面朝上,从第2张开始,凡是2的倍数位置上的牌翻成正面朝下;接着从第3张牌开始,凡是3的倍数位置上的牌,正面朝上的翻成正面朝下,正面朝下的翻成正面朝上;接着第三轮从第4张牌开始,凡是4的倍数位置上的牌按上面相同规则翻转,以此类推,直到第1张要翻的牌是第52张为止。统计最后有几张牌正面朝上,以及它们的位置号。
 
 1 #include<iostream>
 2 using namespace std;
 3 int a[1001];// 0正面朝上 
 4 void f(int n)
 5 {
 6   if(n==53)
 7   return;
 8   else
 9   {
10     for(int i=1;i<=52;i++)
11     {
12       if(i%n==0)
13       {
14         if(a[i]==0)
15         a[i]=1;
16         else a[i]=0;
17       } 
18     } 
19     f(n+1);
20   }
21 }
22 int main()
23 {
24   f(2);
25   int tot=0;
26   for(int i=1;i<=52;i++)
27   {
28     if(a[i]==0)
29     {
30       tot++;
31       cout<<i<<" ";
32     }
33   }
34   cout<<endl;
35   cout<<tot;
36   return 0;
37 }

 


作者:自为风月马前卒,发布于:2018/08/29
原文:https://www.cnblogs.com/zwfymqz/p/6599081.html